Aktuelt

Nyheter og artikler.

Er du i rute med den nye åpenhetsloven?

Innen juni 2023 må alle større virksomheter ha gjennomført aktsomhetsvurdering og kartlegging, og publisere en redegjørelse for dette på sine nettsider. Her redegjør vi kort for hvem som omfattes av loven og hvilke plikter de har. I tillegg presenteres et verktøy Tenden har laget som virksomheter kan bruke for å overholde loven.

Industriuka i Porsgrunn 2022

30. mai-2. juni gikk industriuka av stabelen i Porsgrunn. Tenden var stolt sponsor av møtebørsen som ble arrangert 1. og 2. juni i Porsgrunn Arena, Kjølnes Ring.

Endringer i avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 trer det i kraft endringer i avhendingsloven som vil ha stor betydning både for selger av eiendom, kjøper av eiendom og for megler.

Tenden på plass i Oslo

Vi ser frem til å ta imot eksisterende og nye klienter og samarbeidspartnere – et steinkast fra Nationaltheatret.

Tenden bistod ved rettet emisjon i Nordic Halibut

Tenden var juridisk rådgiver for tilretteleggerne i rettet emisjon på MNOK 170 i Nordic Halibut AS (notert på Euronext Growth). Takk for samarbeidet til Pareto Securities AS, Norne Securities AS, selskapet og Wikborg Rein.

Åpenhetsloven

Er du en større virksomhet som selger varer og tjenester? Da bør du vite om den nye åpenhetsloven.

Blir arveavgiften innført på nytt?

Spørsmålet om arveavgift har alltid vært et yndet tema. Da vi hadde arveavgift, gikk diskusjonen mye på hvor urimelig arveavgiften kunne slå ut. Nå har diskusjonen motsatt fortegn. Blir det innført arveavgift ved et regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg?

Ny arvelov - hva nå?

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Noe av intensjonen til lovgiver var å gjøre den nye loven mer pedagogisk og mer tilgjengelig for ikke-jurister. Til tross for dette er det mange som tolker loven feil, blant annet når det gjelder arvefordelingen for ektefeller og samboere.

Ny arvelov

Advokat Hanne Skråmm Espeland har snakket om den nye arveloven på NRK, og vi har også laget en podcast om hvilke endringer som følger med den nye loven.

Fra permittering til nedbemanning

Nedstengningen av samfunnet har rammet flere virksomheter hardt. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet kan avsløre at man ikke kan komme på rett kjøl kun med ekstrainnsats og fleksible tilpasninger. Det kan vise seg at det er vanskelig å få hjulene i gang igjen, utfordringene er av mer langvarig art. Dette krever at virksomhetens ledelse treffer strengere tiltak av mer langvarig karakter.

BASA-saken ankes til Høyesterett

Agder lagmannsrett avsa i mars frifinnende dom i sak om erstatningskrav reist mot BASA-Huset AS for mangelfull oppfølging av bygget brannsikkerhetstiltak. Gjensidige Forsikring ASA har nå anket dommen til Høyesterett.

Unntakstilstanden skjerper kravene til selskapets ledelse

Det vil kunne ha alvorlige konsekvenser for virksomheten dersom styret og daglig leder trår feil i krisehåndteringen. Etter omstendighetene vil det også kunne utløse personlig ansvar for ledelsen dersom man kan bebreides for mangelfull ivaretakelse av selskapets interesser. Det er derfor god grunn for styrer og daglige ledere til å skjerpe sansene i situasjonen som foreligger.

Hvordan bør man som utleier håndtere koronakrisen?

Covid-19 og smitteverntiltakene skaper økonomiske problemer for mange næringsleietakere, enten de har fått pålegg om stenging, pålegg om tiltak som fører til redusert omsetning og/eller redusert omsetning som følge av redusert aktivitet i samfunnet.

Tiltak knyttet til koronaepidemien

Samfunnet er i en krevende situasjon som følge av koronaepidemien og tiltakene som er iverksatt for å bekjempe den har vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for mange av våre klienter. Situasjonen og betingelsene som næringslivet må forholde seg til endrer seg daglig, i takt med hvordan epidemien utvikler seg og hvordan virkningene av myndighetens tiltak utspiller seg. Sjelden har behovet for å tenke kort og langt samtidig vært større.

Korona-viruset kan få konsekvenser for avtaler

Korona-viruset og handlinger fra myndigheter i kjølvannet av dette kan få konsekvenser for pågående avtaler. For eksempel er en leverandør ikke i stand til å levere (i tide), eller en tjenesteavtale lar seg ikke oppfylle på grunn av inn- eller utreiserestriksjoner.

Tror Baos-dommen får konsekvenser

Sju omsorgsarbeidere gikk til søksmål mot Bølstadlia Avlastning og Omsorgssenter (BAOS) for å få bekreftet at de var å regne som faste arbeidstakere. De vant.

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett og vant frem i en enstemmig dom. Temaet for saken var hvor lenge arbeidsgivere som feilklassifiserer arbeidstakere som oppdragstakere plikter å etterbetale lønn, feriepenger og andre tillegg, samt omfanget av plikten til etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.

2019: Året for tvister om arbeidstakerbegrepet

I tre måneder i vinter stod Tendens to advokater Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich i Oslo tingrett i Aleris-saken. Tenden representerte 24 saksøkere. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter, og hvilke økonomiske konsekvenser en omklassifisering eventuelt medfører.

Ny trasé for InterCity – revidert Torp Vest

Våre advokater Kjersti Schiøtz Thorud, Arnt Olaf Stillerud, Paal Thoresen og Henning Solheim fylte salen da de holdt seminar for deg som blir berørt av utbyggingen av InterCity-jernbanen.

I politiuniform uten politimyndighet

Advokat Tor Erik Heggøy har kommentert Politidirektoratets omlegging av stillingskodebruk i politiet, som fremstår som en omgåelse av aldersgrenseloven.

Tildelingssaker for fysioterapeuter

Advokat Tor Erik Heggøy i Tenden Advokatfirma ANS har de siste 12 årene hatt et stort antall saker knyttet til driftstilskuddsordningen. Her kan du lese Heggøys artikkel publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten.

Aleris-saken

Tenden ved advokatene Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich representerer saksøkerne mot Aleris ungplan & BOI. Saksøkerne mener de har rett på etterbetaling av lønn og overtid.

Digitalt arveskifte

Det dukker stadig opp nye utfordringer knyttet til avdødes digitale liv ved gjennomføring av skifteoppgjør.

Fremtidsfullmakt – forutsigbarhet for fremtiden

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. De fleste av oss vil komme til et punkt i livet hvor vi vil være helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker når den tid kommer.